Regulamin

Strony, których dotyczy poniższy regulamin:

Sprzedający: Marek Miś
Nabywca: klient sklepu www.marekmis.pl/sklep
www.marekmis.pl to prywatna galeria autorskich zdjęć oraz sklep internetowy produkujący wydruki na papierze oraz płótnie na zamówienia indywidualne

§ 1 Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego www.marekmis.pl/sklep jest Marek Miś zam. Krzywe 121, 16-402 Suwałki, tel. +48 696 669 428.
2. Poniższe warunki zastępują wszystkie inne słowne lub pisemne warunki wysyłki, dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności Sklepu Internetowego www.marekmis.pl/sklep i dotyczą Nabywcy, z którym nie zawarto odrębnych umów.
3. Zapisy dotyczą wyrobów i towarów zakupionych w serwisie www.marekmis.pl/sklep
4. Nabywca zobowiązany jest do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, Nabywca ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

§ 2 Oświadczenie Sprzedawcy

Sprzedający oświadcza, iż do każdego dzieła graficznego zakupionego na www.marekmis.pl/sklep posiada pełne prawa autorskie do użytych zdjęć. Są to zdjęcia autorskie. Autorem jest Marek Miś.

§ 3 Zawarcie umowy

1. Oferowane wyroby są produkowane indywidualnie według oferty podanej na stronie sklepu i zamówień Nabywcy. Realizacja następuje po zaksięgowaniu pełnej wpłaty kwoty zamówienia na rachunku bankowym Sprzedawcy lub po dokonaniu zamówienia z wyborem opcji Płatność przy odbiorze.
2. Każdy zamówiony artykuł jest wybierany z predefiniowanej listy w serwisie www.marekmis.pl/sklep. Nabywca powinien zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą oraz koszty wysyłki. Wszystkie ceny podane są ze wszystkimi kosztami i są cenami ostatecznymi bez ukrytych kosztów dodatkowych.
3. Treść umowy nie jest osobno przechowywana przez www.marekmis.pl/sklep. Dane dotyczące zamówienia udostępniane są Nabywcy w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną (na e-mail podany podczas składania zamówienia).
4. Zamówienia składane przez Nabywcę przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen sklepu. Do zawarcia umowy/wystawienia rachunku wiążąca jest cena obowiązująca w chwili przekazania zamówienia przez Nabywcę. Wszystkie podane ceny uwzględniają: materiały wykorzystane do wyprodukowania wydruku, opłatę praw autorskich do użytych podczas konfiguracji zdjęć, podatek VAT oraz osobno podany koszt wysyłki.
5. W przypadku braku dokonania płatności przez Nabywcę w terminie 1-14 dni od daty złożenia zamówienia może ono zostać anulowane.

§ 4 Płatności

1. Płatność za towary dokonywana jest w formie przedpłaty na rachunek:
Marek Miś
Krzywe 121
16-402 Suwałki
BZ WBK 82 1500 1719 1017 1000 2378 0000
2. Zamówienie może być także płatne przy odbiorze.
3. Inne, nie wymienione wyżej formy płatności nie są akceptowane.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.

§ 5 Dostawa

1. W przypadku, gdy dostarczenie wydruku lub grupy wydruków nie jest możliwe, Sprzedający zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Nabywcy. Jeśli Nabywca wcześniej zapłacił za towar, to pełna wartość jego zamówienia zostanie w ciągu 48 godzin zwrócona na wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy.
2. Czas realizacji zamówienia to 7 dni roboczych i liczony jest od momentu zaksięgowania pełnej kwoty zapłaty za towar lub po dokonaniu zamówienia z formą płatności przy odbiorze, a mija w dniu wysyłki gotowego wydruku. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby dostawa była zrealizowana w jak najszybszym terminie od momentu zamówienia, jednak nie odpowiada za ewentualne opóźnienia spowodowane przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, a przede wszystkim zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.
3. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym cenami kalkulowanego wyrobu oraz kosztami transportu.
4. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Nabywca zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.
5. Zryczałtowane koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony wyrób zgodnie cenami podanymi na stronie www.marekmis.pl/sklep. Podane stawki dotyczą wysyłki na terytorium Polski.
6. Wysyłka poza granice Polski dokonywana jest po konsultacji ze Sprzedającym.
7. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z winy Sprzedającego, Nabywca zobowiązuje się do udzielenia Sprzedającemu dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego nie mniej niż 14 dni.

§ 6 Szkody powstałe w trakcie transportu

1. Przy pakowaniu wydruków Sprzedający stosuje staranne zabezpieczenia przed uszkodzeniami podczas transportu. Jeżeli dostarczone towary posiadają widoczne uszkodzenia i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony podczas transportu, należy ten fakt zareklamować spedytorowi/przewoźnikowi w trakcie odbioru zamówienia. W uzasadnionych przypadkach należy odmówić przyjęcia takiego towaru oraz niezwłocznie skontaktować się poprzez e-mail lub telefonicznie ze Sprzedającym. Należy także spisać odpowiedni protokół szkody, który dostarcza przewoźnik.
2. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych należy niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego przez e-mail lub telefonicznie.

§ 7 Rękojmia

1. Termin obowiązywania rękojmi wynosi jeden rok i rozpoczyna się z dniem, w którym Nabywca otrzymał dany towar.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku wydruków na płótnie i papierze nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu ze zdjęciami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z jakości papieru, materiału i powierzchni wydruku nie są technicznie i produkcyjnie w pełni do uniknięcia. Takie odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.
3. Do wykonania oferowanych przez Sprzedającego wydruków wykorzystywane są materiały ogólnodostępne w tej branży. W przypadku druków, materiałów, farb czy odporności na światło odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie w zakresie przeciętnej trwałości danych materiałów.
4. Nabywca zobowiązuje się w przeciągu trzech dni roboczych od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie poprzez e-mail, telefonicznie lub tradycyjną pocztą, reklamacje dotyczące błędnych dostaw i zauważalnych wad towaru, jeżeli takowe wystąpią.
5. W przypadku, kiedy zakup wydruku jest dla obu stron transakcją handlową, Nabywca zobowiązany jest, zawsze gdy jest to możliwe, sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia wad, Nabywca powinien je niezwłocznie wskazać. Jeżeli Nabywca nie wskazał wad, towar uważa się za zaakceptowany, chyba, że wada ta nie była widoczna w trakcie sprawdzania towaru. Jeżeli wada pojawi się w późniejszym terminie, należy ją zgłosić niezwłocznie po wykryciu, w przeciwnym razie towar uważa się za zaakceptowany. Ustalenia te nie dotyczą sytuacji, kiedy wada została celowo przemilczana, aby uzyskać prawa konsumenckie wystarczy terminowe wysłanie informacji o stwierdzonej wadzie.
6. Przed montażem zakupionego wydruku należy dokładnie sprawdzić wszystkie jego parametry oraz jego zgodność z zamówieniem (wymiary, jakość grafiki i samego wydruku). Wszelkie niezgodności należy zgłosić przed wykonaniem montażu. W przypadku, gdy montaż wydruku zostanie rozpoczęty lub wykonany, co tym samym oznacza, że wydruk nie będzie mógł zostać do Sprzedającego odesłany w stanie nienaruszonym, możliwość reklamacji wad, które wykryte powinny być przed pracami monterskimi, nie przysługuje.
7. Nabywca zgłaszający wadę ma obowiązek na wezwanie Sprzedającego wysłać wadliwy wydruk celem przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Uznaje się, że Sprzedający ma obowiązek zakończyć proces reklamacyjny jak najszybciej i w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Zakończenie procesu reklamacyjnego oznacza określenie stanowiska i jest liczone od momentu dostarczenia towaru. W przypadku nie wywiązania się przez Dostawcę z podanego terminu dostarczenia wydruku, Nabywca uprawniony jest do rozwiązania umowy i żądania zwrotu zapłaconej kwoty zamówienia.
8. Szkody powstałe na skutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Nabywcy w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Sprzedającego. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.

§ 8 Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

1. Serwis www.marekmis.pl/sklep jest serwisem produkcji wydruków na życzenie. Nabywca określa parametry każdego zamówienia, wybiera zdjęcie, materiał oraz wymiar wydruku. Produkcja każdego wyrobu realizowana jest od podstaw wg zlecenia Nabywcy. Poza wyjątkami opisanymi w §5 pkt.7 i §7 pkt 6. nie ma możliwości odstąpienia od umowy.
2. Zamówiony przez Nabywcę wydruk jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia , dlatego też zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt.4 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271) prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 7 ust. 1 ww. ustawy ( czyli zwrotu towaru w terminie 10 dni bez podania przyczyny ), nie przysługuje.

§ 9 Ochrona danych osobowych

1. Przekazane przez Nabywcę dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r O ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
2. Przekazane przez Nabywcę dane osobowe, jeżeli nie jest to konieczne w celu wyjaśnienia, dokonania zmian lub zmiany treści umowy, będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji umowy kupna-sprzedaży, jak np. do przekazania towarów pod wskazany podczas składania zamówienia adres. Wykorzystywanie danych Nabywcy w celach reklamowych, marketingowych lub do sporządzania przez Sprzedającego ofert wymagają wyraźnej zgody Nabywcy po zapytaniu od Sprzedającego. Zgoda taka jest udzielana dobrowolnie, możliwe jest również odstąpienie od udzielonej zgody w dowolnym momencie.
3. Przekazane przez Nabywcę dane osobowe, które są konieczne aby umożliwić Sprzedającemu realizację złożonych zamówień, będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji podpisanych między Sprzedającym a Nabywcą umów kupna-sprzedaży. Dane użytkownika to szczególne cechy pozwalające na identyfikację użytkowników, określające poszczególne terminy oraz zakres danego użytkowania, a także opisujące usługi produkcji wydruków na zlecenie, z których Nabywca skorzystał. Dane użytkownika zostaną przez Sprzedającego przetworzone w celu udoskonalenia usług Sprzedającego produkcji na zlecenie. Nabywca ma prawo do odmowy wyrażenia zgody na wykorzystanie danych użytkownika właśnie w ten sposób.
4. Aby uzyskać dodatkowe informacje w tej kwestii, odmówić zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz danych użytkownika, fakt ten należy zgłosić pisemnie w formie e-maila lub listownie.

§ 10 Prawa autorskie

1. Wszystkie sprzedawane przez www.marekmis.pl/sklep wydruki objęte są prawami autorskimi. Nabywca lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania wyrobów Sprzedającego.
2. Pozostawione do wykorzystania dokumenty (zdjęcia, slajdy, teksty i inne) mogą być publikowane wyłącznie za zgodą Sprzedającego wraz z podaniem nazwy MarekMis.pl
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r O prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin dostępny jest pod adresem www.marekmis.pl/regulamin.

Pobierz regulamin w formacie pdf.